Nhảy đến nội dung

Việc Làm

Các Vị Trí Hiện Đang Tuyển Dụng 

 

 

 

Community Program Specialist - Korean Speaker  

Bilingual Translation Specialist/Proofer - Office Assistant (Extra Help)  

Community Engagement Supervisor (Office Supervisor B)- Extra Help

 

 

 

 

 

Về Việc Làm

Nhân viên của Sở Ghi Danh Cử Tri bao gồm 61 nhân viên chính thức và hàng ngàn nhân viên được tuyển dụng theo thời vụ. Khi có một vị trí chính thức được mở, Sở Ghi Danh Cử Tri sẽ đăng tuyển và nhận hồ sơ xin việc cho vị trí này thông qua trang mạng về việc làm của Quận tại ocgov.com/jobs. Các ứng cử viên có quan tâm cần tạo ra một hồ sơ ứng cử viên trực tuyến. Nếu không có vị trí nào hiện đang được đang tuyển, các ứng cử viên có quan tâm có thể gửi yêu cầu thông qua trang mạng để được thông báo bằng email khi có vị trí mở tuyển dụng. Hãy chắc chắn là đánh dấu vào phần "Bầu Cử".

Ngoài ra, Sở Ghi Danh Cử Tri tuyển dụng các nhân viên thời vụ để trợ giúp trong việc chuẩn bị và tổ chức mỗi cuộc bầu cử. Các vị trí theo thời vụ này được xếp loại là Nhân Viên Hỗ Trợ và được trả lương theo giờ mà không có phúc lợi. Sở Ghi Danh Cử Tri tuyển dụng Trợ Lý Văn Phòng để phụ giúp trong nhiều cách khác nhau chẳng hạn như hỗ trợ cho cử tri, tuyển dụng và đào tạo Nhân Viên của Trung Tâm Bầu Cử, phục vụ cho công chúng hoặc là nhân viên Trung Tâm Bầu Cử qua điện thoại, và xử lý phiếu bầu. Nhân Viên Hỗ Trợ được tuyển dụng để hướng dẫn việc đào tạo cho nhân viên của Trung Tâm Bầu Cử vào mỗi cuộc bầu cử. Nhân viên Phụ Trách Bầu Cử nhận và phân phối các vật dụng cung ứng, và chắc chắn rằng tất cả hồ sơ qua thư được xử lý đúng cách, và chắc chắn rằng tất cả thiết bị bỏ phiếu hoạt động và được chuyển giao đúng cách. Kỹ Thuật Viên Nhập Dữ Liệu xử lý hồ sơ cử tri, Kỹ Thuật Viên Hệ Thống quản lý việc điều hành hệ thống Công Nghệ Thông Tin của chúng tôi, và Trợ Lý Bầu Cử xem xét phiếu bầu và kết quả bầu cử. Việc tuyển dụng các vị trí này bắt đầu từ bốn đến sáu tháng trước cuộc bầu cử. Tất cả các vị trí sẽ được đưa lên trang mạng về việc làm của Quận Orange, www.ocgov.com/jobs. Ứng cử viên có quan tâm cần tạo hồ sơ ứng cử viên. Nếu không có vị trí nào hiện đang được công bố, thông báo gửi qua email khi có một vị trí được mở có thể được yêu cầu thông qua trang mạng về việc làm. Hãy chắc chắn là đánh dấu vào phần "Bầu Cử".