Nhảy đến nội dung

Ứng Cử Viên

Thông Tin Lập Hồ Sơ Ứng Cử Viên

Các ứng cử viên có thể bắt đầu tiến trình Lập Hồ Sơ Ứng Cử Viên trên mạng và tải về nhiều tài liệu theo yêu cầu.

  • Theo Luật Tiểu Bang, lập hồ sơ ứng cử viên phải được hoàn tất tại Văn Phòng Sở Ghi Danh Cử Tri trễ nhất là vào 5:00 giờ chiều, Thứ Sáu, ngày 9/8/24 .
  • Khi tất cả các đơn được điền đầy đủ, quý vị có thể đặt hẹn để hoàn tất việc lập hồ sơ trực tiếp của quý vị.
  • Đến văn phòng không có hẹn trước vào giờ làm việc bình thường sẽ được tiếp theo thứ tự, ai đến trước tiếp trước.

Vui lòng xem sổ tay Lập Hồ Sơ Ứng Cử Viên để biết thêm các chỉ dẫn và hướng dẫn chi tiết

Thông Tin Lập Hồ Sơ và Việc Hoạch Định

Cổng Thông Tin Lập Hồ Sơ Ứng Cử Viên

Lịch Hẹn Lập Hồ Sơ cho Ứng Cử Viên

Sổ Tay cho Ứng Cử Viên

Bảng Theo Dõi Việc Lập Hồ Sơ Ứng Cử Viên

Phiên Bản Danh Sách Có Thể In Được


Gồm Các Lời Phát Biểu


Trang Khu Vực Của Tôi

Cổng Thông Tin Vận Động Tài Chính

Cần xem công bố vận động tài chính, hồ sơ, xem điều lệ cải tổ vận động, hay muốn biết thêm thông tin? Vui lòng bấm vào nút bên dưới để xem cổng thông tin vận động tài chính của chúng tôi.

Các Câu Hỏi Thường Gặp (FAQs)

Quý vị vẫn có câu hỏi? Chúng tôi ở đây để giúp đỡ. Hãy xem danh sách FAQ (Các Câu Hỏi Thường Gặp) mở rộng của chúng tôi bằng cách bấm vào nút bên dưới.