Nhảy đến nội dung

Bầu Cử

Các Lựa Chọn Bỏ Phiếu

Thông tin về các lựa chọn bỏ phiếu, làm thế nào để gửi trả phiếu bầu của quý vị, và các Trung Tâm Bầu Cử, hãy truy cập phần Bỏ Phiếu trên trang mạng của chúng tôi. Hãy tận dụng các lựa chọn thay thế có sẵn để tránh sự tắc nghẽn – từ việc bầu phiếu tại nhà, lái xe ngang qua để gửi phiếu bầu, các lựa chọn đích thân đến bỏ phiếu, gửi trả phiếu bầu của quý vị qua Dịch Vụ Bưu Điện Hoa Kỳ, hoặc trực tiếp giao phiếu bầu của quý vị cho chúng tôi – sự lựa chọn là của quý vị.

FAQs

Still have a question? We're here to help. View our extensive FAQ list by clicking the button below.