Nhảy đến nội dung

Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Trực Tiếp Toàn Tiểu Bang Năm 2022

Bỏ Phiếu Bằng Cách Nào và Ở Đâu
Tìm hiểu về các lựa chọn bỏ phiếu của quý vị, bao gồm cách gửi trả lại phiếu bầu của quý vị qua đường bưu điện và cách quý vị đích thân đến bỏ phiếu. 

Tìm Kiếm Trung Tâm Bầu Cử và Thùng Đựng Phiếu Bầu ►

Tìm hiểu thêm về các lựa chọn bỏ phiếu của quý vị ►

Sách Hướng Dẫn Thông Tin Cử Tri
Sách Hướng Dẫn Thông Tin Cử Tri của quý vị bao gồm các thông tin chi tiết hơn về kỳ bầu cử.

Xem hướng dẫn thông tin cử tri của quý vị và thực hành phiếu bầu ►

Sách Hướng Dẫn Thông Tin Cử Tri của Tổng Thư Ký Tiểu Bang California
Xem thông tin về các Dự Luật Toàn Tiểu Bang và các Ứng Cử Viên Toàn Tiểu Bang.

Sách Hướng Dẫn Thông Tin Cử Tri của Tổng Thư Ký Tiểu Bang California

Ngày, Thời Hạn và Thông Tin Bổ Sung
Mỗi cuộc bầu cử được kiểm soát bởi các thời hạn quan trọng và các thời hạn này phải được đáp ứng. Từ việc lập hồ sơ ứng cử viên, bắt đầu gửi phiếu bầu-qua-thư hoặc ngày cuối cùng để ghi danh bỏ phiếu – chúng tôi đã tập hợp tất cả những ngày quan trọng này vào một nơi để quý vị có thể xem, hoặc in ra. 

Gia Hạn Thời Gian Nộp Hồ Sơ của Ứng Cử Viên cho Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Trực Tiếp Toàn Tiểu Bang Năm 2022
Xem các chức vụ nơi chưa có đương sự nào nộp hồ sơ và sẽ có thời gian nộp hồ sơ được gia hạn. 

Gia Hạn của Tuyên Bố về Ý Định cho Các Chức Vụ Tòa Thượng Thẩm
Xem các chức vụ cho Thẩm Phán Tòa Thượng Thẩm mà sẽ được gia hạn trong Tuyên Bố về Ý Định. 

Xem Các Chức Vụ Tư Pháp Được Gia Hạn  

Có Nội Dung Gì trên Phiếu Bầu
Xem tất cả các nội dung tranh cử sẽ có trên phiếu bầu, hoặc các nội dung hội đủ điều kiện được thể hiện trên phiếu bầu cho cuộc bầu cử sắp tới.

Xem các nội dung tranh cử trên phiếu bầu ►

Bảng Liệt Kê Đệ Trình Hồ Sơ Ứng Cử Viên
Xem một danh sách của các ứng cử viên đã nộp hồ sơ cho cuộc bầu cử sắp tới, và tình trạng hồ sơ của họ.

Xem Bảng Liệt Kê Đệ Trình Hồ Sơ Ứng Cử Viên►

Xem phiên bản có thể in ra của bảng liệt kê đệ trình hồ sơ ứng cử viên ►

Sổ Tay Hướng Dẫn cho Ứng Cử Viên
Nếu quý vị đang tranh cử, thì quý vị cần đọc sổ tay hướng dẫn cho ứng cử viên này. 

Xem Sổ Tay Hướng Dẫn cho Ứng Cử Viên ►

Các Chi Phí cho Lời Phát Biểu của Ứng Cử Viên

Xem Các Chi Phí cho Lời Phát Biểu của Ứng Cử Viên ►

Lịch Trình Lập Hồ Sơ Công Bố Vận Động Tài Chính

Xem lịch trình lập hồ sơ công bố vận động tài chính ►

Lịch Sử Đảng Phái Mười Năm của Các Ứng Cử Viên Do Cử Tri Đề Cử
Các ứng cử viên đang tranh cử chức vụ do cử tri đề cử có lịch sử ghi danh đảng phái của họ trong mười năm được công bố ở đây.

Xem lịch sử đảng phái mười năm ►

Thu Nhận Thông Tin Về Các Dự Luật Xuất Hiện trên Phiếu Bầu Cử 
Xem thông tin quan trọng liên quan đến các dự luật trên phiếu bầu. Thêm vào đó, bằng cách nhấn vào liên kết này, quý vị sẽ xem được tất cả tài liệu mà sẽ được in trong Tập Hướng Dẫn Thông Tin Cử Tri.

Tìm hiểu thêm về các dự luật trên phiếu bầu ►

Các Tài Liệu Pháp Lý Quan Trọng cho Cuộc Bầu Cử Sắp Tới
Tìm các tài liệu pháp lý như các thông báo pháp lý, sự rút thăm ngẫu nhiên và luân phiên phiếu bầu.

Xem Các Tài Liệu Pháp Lý cho Cuộc Bầu Cử Sắp Tới ►

Xem Thông Tin Bầu Cử Sơ Bộ Hai Ứng Cử Viên Hàng Đầu
Tìm hiểu về các cuộc tranh cử Đảng Phái, Cử Tri Đề Cử và Không Đảng Phái trong Kỳ Bầu Cử Sơ Bộ

Xem Thông Tin Bầu Cử Sơ Bộ Hai Ứng Cử Viên Hàng Đầu ►

Thông Báo Quan Trọng Về Hành Động Vận Động Tuyển Cử
Xem các thông báo về việc cấm các hành động vận động tuyển cử và việc làm hỏng quá trình bầu cử.

Bấm vào đây để xem các thông báo ►

Quan Sát Bầu Cử
Tìm hiểu về lịch trình, hướng dẫn, và xem màn hình trực tiếp của việc quan sát bầu cử.

Xem thông tin liên quan đến quan sát bầu cử ►

Toàn Bộ Tất Cả Tập Hướng Dẫn Thông Tin Cử Tri
Tập ướng dẫn này có tất cả các lời tuyên bố của ứng cử viên và các tài liệu dự luật được biên soạn cho tất cả các cuộc tranh cử trong Quận. Để xem thông tin cuộc tranh cử áp dụng cho quý vị, vui lòng truy cập vào trang ocvote.gov/sample-ballot.

Xem toàn bộ tất cả Tập Hướng Dẫn Thông Tin Cử Tri ►

Phiếu Bầu Khẩn Cấp
Bấm vào đây để tải tờ khai yêu cầu phiếu bầu khẩn cấp định dạng PDF ►

Archived:
Yes