Nhảy đến nội dung

Truyền Thông

Báo Chí

Các Câu Hỏi về Truyền Thông

Thông tin liên lạc cho các ký giả khi có các câu hỏi về Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange.

Thông Cáo Báo Chí

Các cập nhật thông cáo báo chí trình bày thông tin về các dịch vụ của chúng tôi

Công Cụ Báo Chí

Các công cụ hình ảnh và văn bản cho các ký giả.

In the News

View a list of news and media articles about the Orange County Registrar of Voters by clicking the button below.

Các Bản Tin Bầu Cử

Hãy luôn cập nhật với tin tức bầu cử của Quận Orange bằng cách đăng ký nhận Bản Tin Bầu Cử của chúng tôi. Quý vị cũng có thể truy cập các bản tin trước đây bằng cách bấm vào nút bên dưới.

Mạng Truyền Thông Xã Hội

FAQs

Still have a question? We're here to help. View our extensive FAQ list by clicking the button below.