Nhảy đến nội dung

Bầu Cử Chung Cuộc của Khu 3 và 5 Thành Phố Seal Beach năm 2023

Theo như kết quả của Cuộc Tổng Tuyển Cử Ngày 8 Tháng Mười Một, 2022, không có ứng cử viên nào cho vòng tranh cử Nghị Viên, Khu 3 và Nghị Viên, Khu 5 đạt được đa số (50% cộng 1) phiếu bầu. Vì thế, chiếu theo Hiến Chương § 502 và 509 của Thành Phố Seal Beach, và Bộ Luật Thành Phố § 2.05.020, vào Thứ Ba, Ngày 31 Tháng Một, 2023, một Cuộc Bầu Cử Chung Cuộc hoàn toàn qua thư sẽ được tổ chức cho chức vụ Nghị Viên, Khu 3 và Nghị Viên, Khu 5. Các tên trên phiếu bầu sẽ là tên của hai ứng cử viên nhận được số phiếu bầu cao nhất cho mỗi vòng tranh cử - Nghị Viên, Khu 3: Lisa Landau và Stephanie Wade; Nghị Viên, Khu 5: Mariann Klinger và Nathan Steele. 

 

Các Văn Bản Pháp Lý Quan Trọng của Cuộc Bầu Cử Sắp Tới 
Tìm các văn bản pháp lý như thông cáo pháp lý, rút thăm ngẫu nhiên và luân chuyển phiếu bầu. 

Xem các văn bản pháp lý cho cuộc bầu cử sắp tới ►

 

Ngày, Thời Hạn và Thông Tin Bổ Sung
Mỗi cuộc bầu cử được điều hành bởi các thời hạn quan trọng và các thời hạn này phải được đáp ứng. Từ việc lập hồ sơ ứng cử viên, bắt đầu bỏ phiếu bầu-qua-thư hoặc ngày cuối cùng để ghi danh bỏ phiếu – chúng tôi đã tập hợp tất cả những ngày quan trọng này vào một nơi để quý vị có thể xem, hoặc in ra. 

Xem Lịch Trình Bầu Cử Chung Cuộc Đặc Biệt của Thành Phố Seal Beach năm 2023 ►

Hướng Dẫn Thông Tin Cử Tri và Các Tuyên Bố của Ứng Cử Viên 
Xem Hướng Dẫn Thông Tin Cử Tri cho cuộc bầu cử này. Vui lòng lưu ý rằng Hướng Dẫn Thông Tin Cử Tri cho Khu Vực 3, và cho Khu Vực 5 được chỉ rõ bên dưới.  Để xác định khu vực nào áp dụng cho quý vị, vui lòng vào trang ocvote.gov/verify

Hướng Dẫn Thông Tin Cử Tri cho Khu Vực 3 

Hướng Dẫn Thông Tin Cử Tri cho Khu Vực 5 

Archived:
No