Nhảy đến nội dung

Cuộc Bầu Cử Bãi Nhiệm Đặc Biệt ở Thành Phố Westminster Năm 2020

Cuộc Bầu Cử Bãi Nhiệm ở Westminster: Việc Đích Thân đến Bỏ Phiếu bị Hủy Bỏ Trong Khi Vẫn Duy Trì Nhiều Lựa Chọn Khác


Xem Thông Báo Khẩn Cấp Được Gửi Cho Tất Cả Cử Tri ở Westminster ►

Kết Quả Bầu Cử

Kết quả bầu cử được tùy chỉnh ►

Ngày, Thời Hạn, và Thông Tin Bổ Sung
Mỗi cuộc bầu cử đều được chi phối bởi các thời hạn quan trọng và các thời hạn này phải được tuân thủ. Từ việc lập hồ sơ ứng cử viên, bắt đầu bỏ phiếu bầu-qua-thư hoặc ngày cuối cùng để ghi danh bỏ phiếu - chúng tôi đã tập hợp tất cả các ngày quan trọng này vào một nơi để quý vị có thể xem hoặc in ra. 

Tài Liệu Pháp Lý Quan Trọng cho Cuộc Bầu Cử Sắp Tới
Tìm các tài liệu pháp lý như thông báo về pháp lý, rút thăm ngẫu nhiên và các thứ tự trên phiếu bầu.

Xem các tài liệu pháp lý cho cuộc bầu cử sắp tới ►

Tập Hướng Dẫn Thông Tin Cử Tri

Xem tập hướng dẫn thông tin cử tri của quý vị để có danh sách lời phát biểu của các ứng cử viên và thông tin bầu cử ►

Phiếu Bầu Đã Phát Hành Cho Cuộc Bầu Cử và Dữ Liệu Phiếu Bầu Gửi Trả Lại

Bám vào đây để xem dữ liệu ►

Kiểm Toán Giới Hạn Rủi Ro

Kiểm toán giới hạn rủi ro là một quy trình để cung cấp bằng chứng thống kê rõ rệt rằng kết quả bầu cử là chính xác, hoặc có khả năng cao trong việc điều chỉnh kết quả khi kết quả đó không trùng khớp với kết quả đếm phiếu hoàn toàn bằng tay.

Xem thông tin và kết quả ►

Việc Đếm Lại Phiếu Bầu

Xem cập nhật của việc đếm lại phiếu bầu và thông tin ►

Archived:
Yes