Nhảy đến nội dung

Cuộc Tổng Tuyển Cử Tổng Thống Năm 2024

 


Hiển thị tất cả nội dung trong một trang

 

Các Ngày, Thời Hạn và Các Thông Tin Bổ Sung

Mỗi cuộc bầu cử được điều hành bởi các thời hạn quan trọng và các thời hạn này phải được đáp ứng. Từ việc lập hồ sơ ứng cử viên, bắt đầu bỏ phiếu bầu-qua-thư hoặc ngày cuối cùng để ghi danh bỏ phiếu – chúng tôi đã tập hợp tất cả những ngày quan trọng này vào một nơi để quý vị có thể xem, hoặc in ra.

Xem lịch Tóm Lược của Tổng Tuyển Cử Năm 2024

Xem lịch của Các Khu Vực Quận OC trong Cuộc Tổng Tuyển Cử Năm 2024

Xem lịch Các Dự Luật của Các Thành Phố Quận OC trong Cuộc Tổng Tuyển Cử Năm 2024

Xem lịch Các Dự Luật Quận trong Cuộc Tổng Tuyển Cử 2024 

 
Archived:
No