Nhảy đến nội dung

Cuộc Bầu Cử Bãi Nhiệm Đặc Biệt Khu 3 Thành Phố Anaheim Năm 2024


Show all contents in one page

 

Các Ngày, Thời Hạn và Thông Tin Bổ Sung

Mỗi cuộc bầu cử được điều hành bởi các thời hạn quan trọng mà các cuộc bầu cử phải đáp ứng. Từ việc lập hồ sơ ứng cử viên, bắt đầu bỏ phiếu bầu-qua-thư hoặc ngày cuối để ghi danh bỏ phiếu - chúng tôi tập hợp tất cả các ngày quan trọng này vào một nơi để quý vị có thể xem, hoặc in ra.

Xem Lịch Trình Cuộc Bầu Cử Bãi Nhiệm Đặc Biệt

Các THức và Địa Điểm Bỏ Phiếu

Tìm Hiếu về các lựa chọn bỏ phiếu của quý vị, bao gồm cách thức yu73i trả phiếu bầu của quý vị qua bưu điện và cách thức đích thân bỏ phiếu.

Tìm Kiếm Trung Tâm Bầu Cử và Thùng Đựng Phiếu Bầu Của Quý Vị

Tìm hiểu thêm về các lựa chọn bỏ phiếu của quý vị

Các Văn Bản Pháp Lý Quan Trọng cho Cuộc Bầu Cử Sắp Tới

Tìm kiếm văn bản pháp lý như là các thông báo pháp lý.

Xem các văn bản pháp lý cho Cuộc Bầu Cử Bãi Nhiệm Đặc Biệt Khu 3 Thành Phố Anaheim năm 2024 sắp tới

Thông Tin Về Cuộc Bầu Cử Bãi Nhiệm

Thông tin về cuộc bầu cử bãi nhiệm bao gồm Tuyên Bố Các Lý Do,  Phản Hồi Tuyên Bố Các Lý Do, và Tuyên Bố Của Ứng Cử Viên.

Tuyên Bố Các Lý Do

Phản Hồi Tuyên Bố Các Lý Do

Tuyên Bố Của Ứng Cử Viên

Quan Sát Bầu Cử

Tìm hiếu về lịch quan sát bầu cử, các hướng dẫn, và thu phát trực tiếp.

Xem các thông tin về quan sát bầu cử sắp tới

 
Archived:
No