Nhảy đến nội dung

Tài Liệu Pháp Lý về Bầu Cử

Thông Báo Pháp Lý

 • Thông Báo Bầu Cử - Thành Phố San Clemente
  • Nay xin thông báo về một cuộc Bầu Cử Thành Phố Đặc Biệt sẽ được tổ chức vào
   Ngày 5 Tháng 11, Năm 2019 tại Thành Phố San Clemente để thay thế một chức vụ có nhiệm kỳ ngắn hạn của một Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố, Thành Phố San Clemente. Để đủ điều kiện tranh cử cho vị trí này, ứng cử viên phải là cử tri đã ghi danh của Thành Phố San Clemente vào thời điểm phát hành Đơn Đề Cử. Đơn Đề Cử phải được điền tại văn phòng Lục Sự Thành Phố, Thành Phố San Clemente.

   Xin thông báo thêm rằng cuộc bầu cử này sẽ được tiến hành theo hình thức bỏ phiếu hoàn toàn qua thư. Tất cả các lá phiếu đã bầu trong cuộc bầu cử nói trên sẽ được tập trung đếm tại văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange, 1300-C South Grand Avenue, Santa Ana, California.

   Xin thông báo thêm rằng thủ tục gửi phiếu bầu-qua-thư tại Quận Orange sẽ bắt đầu vào Ngày 7 Tháng 10, Năm 2019 từ 8:00 giờ sáng đến 5:00 giờ chiều. Ngày cuối cùng để yêu cầu lá phiếu bầu-qua-thư sẽ là Ngày 29 Tháng 10, Năm 2019.

   Xin thông báo thêm rằng cuộc kiểm phiếu bằng tay cho một số khu bầu cử cụ thể sẽ bắt đầu vào Ngày 6 Tháng 11, Năm 2019, tại văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri tọa lạc tại 1300-C South Grand Avenue, Santa Ana.

   Đề Ngày Thứ 1 của Tháng Bảy, Năm 2019.

   Neal Kelley, Giám Đốc Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange

 • Thông Báo Bầu Cử - Thành Phố Santa Ana
  • Nay xin thông báo về một cuộc Bầu Cử Thành Phố Đặc Biệt sẽ được tổ chức vào
   Ngày 5 Tháng 11, Năm 2019 tại Thành Phố Sana Ana để thay thế chức vụ trống của một Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố, Thành Phố Santa Ana, Khu 4. Để đủ điều kiện tranh cử cho vị trí này, ứng cử viên phải là cử tri đã ghi danh của Thành Phố Santa Ana, Khu 4. Đơn Đề Cử phải được điền đầy đủ tại văn phòng Lục Sự Thành Phố, Thành Phố Santa Ana.

   Xin thông báo thêm rằng tất cả các lá phiếu ở Quận Orange đã bầu trong cuộc bầu cử nói trên sẽ được tập trung đếm tại văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri, 1300-C South Grand Avenue, Santa Ana .

   Xin thông báo thêm rằng thủ tục gửi phiếu bầu-qua-thư tại Quận Orange sẽ bắt đầu vào Ngày 7 Tháng 10, Năm 2019 từ 8:00 giờ sáng đến 5:00 giờ chiều. Ngày cuối cùng để yêu cầu phiếu bầu-qua-thư sẽ là Ngày 29 Tháng 10, Năm 2019.

   Xin thông báo thêm rằng cuộc kiểm phiếu bằng tay cho một số khu bầu cử cụ thể sẽ bắt đầu vào Ngày 6 Tháng 11, Năm 2019, tại văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri tọa lạc tại 1300-C South Grand Avenue, Santa Ana.

   Đề Ngày Thứ 1 của Tháng Bảy, Năm 2019.

   Neal Kelley, Giám Đốc Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange

 • Thông Báo Bầu Cử - Học Khu Thống Nhất Santa Ana
  • Một cuộc Bầu Cử Đặc Biệt sẽ được tổ chức vào Ngày 5 Tháng 11, Năm 2019 để thay thế một chức vụ có nhiệm kỳ ngắn hạn của Học Khu Thống Nhất Santa Ana. Để đủ điều kiện tranh cử cho vị trí Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Học Khu Thống Nhất Santa Ana, ứng cử viên phải là cử tri đã ghi danh của Học Khu Thống Nhất Santa Ana vào thời điểm phát hành Đơn Đề Cử.

   Xin thông báo thêm rằng Đơn Đề Cử sẽ được cung cấp tại văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange, 1300-C South Grand Avenue, Santa Ana, từ Ngày 15 Tháng 7, Năm 2019 đến 5 giờ chiều Ngày 9 Tháng 8, Năm 2019.

   Xin thông báo thêm rằng tất cả các lá phiếu đã bầu của Quận Orange trong cuộc bầu cử nói trên sẽ được tập trung đếm tại văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri, 1300-C South Grand Avenue, Santa Ana.

   Xin thông báo thêm rằng thủ tục gửi phiếu bầu-qua-thư tại Quận Orange sẽ bắt đầu vào Ngày 7 Tháng 10, Năm 2019 từ 8:00 giờ sáng đến 5:00 giờ chiều. Ngày cuối cùng để yêu cầu phiếu bầu-qua-thư sẽ là Ngày 29 Tháng 10, Năm 2019.

   Xin thông báo thêm rằng cuộc kiểm phiếu bằng tay cho một số khu bầu cử cụ thể sẽ bắt đầu vào Ngày 6 Tháng 11, Năm 2019 tại Văn Phòng Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange 1300-C South Grand Avenue, Santa Ana.

   Đề Ngày Thứ 1 Tháng Bảy, Năm 2019.

   Neal Kelley, Giám Đốc Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange

 • Thông Báo Bầu Cử - Thành Phố Stanton
  • Nay xin thông báo về một cuộc bầu cử sẽ được tổ chức tại Thành Phố Stanton vào Ngày 5 Tháng 11, Năm 2019 với mục đích là đệ trình đến cử tri hai dự luật. Câu hỏi đầu tiên là có nên thông qua một sắc lệnh để thiết lập một loại thuế cho hoạt động kinh doanh cần sa trong Thành Phố Stanton. Câu hỏi thứ hai là có nên thông qua một sắc lệnh điều chỉnh tăng mức thuế cho việc ở trọ ngắn hạn (Khách Sạn) của Thành Phố từ 8% lên 12%.

   Xin thông báo thêm rằng tất cả phiếu bầu trong Quận Orange cho cuộc bầu cử được đề cập sẽ được tập trung đếm tại văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri, 1300-C South Grand Avenue, Santa Ana.

   Xin thông báo thêm rằng thủ tục gửi phiếu bầu-qua-thư tại Quận Orange sẽ bắt đầu vào Ngày 7 Tháng 10, Năm 2019 từ 8:00 giờ sáng đến 5:00 giờ chiều. Ngày cuối cùng để yêu cầu phiếu bầu-qua-thư sẽ là Ngày 29 Tháng 10, Năm 2019.

   Xin thông báo thêm rằng cuộc kiểm phiếu bằng tay cho một số khu bầu cử cụ thể sẽ bắt đầu vào Ngày 6 Tháng 11, Năm 2019, tại văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri tọa lạc tại 1300-C South Grand Avenue, Santa Ana.

   Đề Ngày Thứ 26 của Tháng Bảy, Năm 2019.

   Neal Kelley, Giám Đốc Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange

 

Việc Rút Thăm Ngẫu Nhiên của Tổng Thư Ký Tiểu Bang
Một công cụ quan trọng để quyết định thứ tự của các ứng cử viên trên phiếu bầu là việc rút thăm ngẫu nhiên của Tổng Thư Ký Tiểu Bang. 

 1. L
 2. V
 3. S
 4. W
 5. P
 6. C
 7. Y
 8. U
 9. M
 10. H
 11. Q
 12. E
 13. D
 14. I
 15. K
 16. T
 17. A
 18. J
 19. G
 20. O
 21. X
 22. R
 23. Z
 24. N
 25. F
 26. B