Nhảy đến nội dung

Quá Trình Mười Năm chọn Chính Đảng của Chức Vụ do Cử Tri Đề Cử

Dân Biểu Hạ Viện Liên Bang Khu Vực 38

Ứng Cử Viên                  Lựa Chọn Đảng                   Quận                       Thời gian

Linda T. Sánchez       Dân Chủ                             Los Angeles                2009-2019

Michael Tolar              Dân Chủ                             Los Angeles                 2009-2019

Dân Biểu Hạ Viện Liên Bang Khu Vực 39

Ứng Cử Viên                  Lựa Chọn Đảng                   Quận                       Thời gian

Gil Cisneros                Dân Chủ                             Orange                        2014-2019

   Không Chọn Đảng               Orange                        2009-2014

Young Kim                  Cộng Hòa                              Orange                        2009-2019

Dân Biểu Hạ Viện Liên Bang Khu Vực 45

Ứng Cử Viên                  Lựa Chọn Đảng                   Quận                       Thời gian

Greg Raths                 Cộng Hòa                              Orange                        2009-2019

Katie Porter                 Dân Chủ                             Orange                        2011-2019

   Ngoài Tiểu Bang                                                       2009-2011

Dân Biểu Hạ Viện Liên Bang Khu Vực 46

Ứng Cử Viên                  Lựa Chọn Đảng                   Quận                       Thời gian

James S. Waters        Cộng Hòa                              Orange                        2018-2019

                                    Out of State                                                                2009-2018

Lou Correa                  Dân Chủ                             Orange                        2009-2019

Dân Biểu Hạ Viện Liên Bang Khu Vực 47

Ứng Cử Viên                  Lựa Chọn Đảng                   Quận                       Thời gian

Alan Lowenthal           Dân Chủ                             Los Angeles                2009-2019

John Briscoe               Cộng Hòa                              Orange                        2009-2019

Dân Biểu Hạ Viện Liên Bang Khu Vực 48

Ứng Cử Viên                  Lựa Chọn Đảng                   Quận                       Thời gian

Harley Rouda              Dân Chủ                             Orange                        2017-2019

   Không Chọn Đảng               Orange                        2009-2017

Michelle Steel             Cộng Hòa                              Orange                        2009-2019

 

Dân Biểu Hạ Viện Liên Bang Khu Vực 49

Ứng Cử Viên                  Lựa Chọn Đảng                   Quận                       Thời gian

Brian Maryott              Cộng Hòa                              Orange                        2009-2019

Mike Levin                  Dân Chủ                             Orange                        2009-2019

Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang Khu Vực 29

Ứng Cử Viên                  Lựa Chọn Đảng                   Quận                       Thời gian

Josh Newman             Dân Chủ                             Orange                        2012-2019

   Dân Chủ                             Los Angeles                2009-2012

Ling Ling Chang         Cộng Hòa                              Los Angeles                2009-2019

Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang Khu Vực 37

Ứng Cử Viên                  Lựa Chọn Đảng                   Quận                       Thời gian

Dave Min                     Dân Chủ                             Orange                        2012-2019

Ngoài Tiểu Bang                2009-2012

John M. W. Moorlach Cộng Hòa                              Orange                        2009-2019

Dân Biểu Hạ Viện Tiểu Bang Khu Vực 55

Ứng Cử Viên                  Lựa Chọn Đảng                   Quận                       Thời gian

Andrew E. Rodriguez Dân Chủ                              Los Angeles                2011-2019

Không Đăng Ký                                                             2009-2011

Phillip Chen                Cộng Hòa                              Orange                        2019-2019

Cộng Hòa                              Los Angeles                2009-2018

Dân Biểu Hạ Viện Tiểu Bang Khu Vực 65

Ứng Cử Viên                  Lựa Chọn Đảng                   Quận                       Thời gian

Cynthia Thacker         Cộng Hòa                              Orange                        2009-2019

Sharon Quirk-Silva     Dân Chủ                             Orange                        2009-2019

Dân Biểu Hạ Viện Tiểu Bang Khu Vực 68

Ứng Cử Viên                  Lựa Chọn Đảng                   Quận                       Thời gian

Melissa Fox                Dân Chủ                             Orange                        2009-2019

Steven "Steve" Choi   Cộng Hòa                              Orange                        2009-2019

 

 

 

Dân Biểu Hạ Viện Tiểu Bang Khu Vực 69

Ứng Cử Viên                  Lựa Chọn Đảng                   Quận                       Thời gian

Jon Paul White           Cộng Hòa                              Orange                        2012-2019

   Cộng Hòa                              Kern                            2009-2012

Tom Daly                    Dân Chủ                             Orange                        2009-2019

Dân Biểu Hạ Viện Tiểu Bang Khu Vực 72

Ứng Cử Viên                  Lựa Chọn Đảng                   Quận                       Thời gian

Diedre Nguyen            Dân Chủ                             Orange                        2009-2019

Janet Nguyen             Cộng Hòa                              Orange                        2009-2019

Dân Biểu Hạ Viện Tiểu Bang Khu Vực 73

Ứng Cử Viên                  Lựa Chọn Đảng                   Quận                       Thời gian

Laurie Davies              Cộng Hòa                              Orange                        2009-2019

Scott Rhinehart           Dân Chủ                             Orange                        2009-2019

Dân Biểu Hạ Viện Tiểu Bang Khu Vực 74

Ứng Cử Viên                  Lựa Chọn Đảng                   Quận                       Thời gian

Cottie Petrie-Norris     Dân Chủ                             Orange                        2012-2019

   Ngoài Tiểu Bang                                                      2009-2012

Diane Dixon                Cộng Hòa                              Orange                        2013-2019

                                    Cộng Hòa                                   Los Angeles                2009-2013