Nhảy đến nội dung

Có Nội Dung Tranh Cử Gì trên Phiếu Bầu

Có nội dung tranh cử gì trên Phiếu Bầu của Cuộc Bầu Cử cho Chức Vụ Khuyết thuộc Khu Vực Giám Sát Thứ Hai Ngày 9 Tháng Ba, 2021?

•    Giám Sát Viên Quận, Khu Vực Thứ Hai, Nhiệm Kỳ Ngắn Hạn