Nhảy đến nội dung
 

Election NewsClicks

Behind the Scenes
of Orange County Elections

Thông Báo cho Công Chúng về việc Lựa Chọn Ngẫu Nhiên để Kiểm Toán cho Cuộc Bầu Cử Bãi Nhiệm Thống Đốc Bang California

Ngày 11 Tháng Chín, 2021 - Theo Bộ Luật Bầu Cử California mục 15360 (d) văn bản này là thông báo cho công chúng rằng chúng tôi sẽ tiến hành việc lựa chọn ngẫu nhiên sử dụng cho việc đếm bằng tay 1% phiếu bầu của Cuộc Bầu Cử Bãi Nhiệm Thống Đốc bang California. Việc đếm phiếu bằng tay được sử dụng để xác nhận việc đếm phiếu của hệ thống bỏ phiếu của chúng tôi. Việc lựa chọn ngẫu nhiên sẽ được thực hiện vào Thứ Năm, Ngày 16 Tháng Chín, 2021 lúc 11:00 giờ sáng. Thủ tục đếm phiếu bằng tay sẽ bắt đầu việc lựa chọn ngẫu nhiên và sẽ tiếp tục cho đến khi hoàn tất. Cả hai quy trình đều được mở cho công chúng. Văn phòng của chúng tôi tọa lạc tại 1300 South Grand Avenue, Building C, Santa Ana, California.