Nhảy đến nội dung
Bầu Cử CA, Orange Tổ Chức Kiểm Toán Sau Bầu Cử về kết quả Cuộc Bầu Cử cho Chức Vụ Khuyết thuộc Khu Vực Giám Sát Thứ Hai

Việc kiểm toán phiếu bầu sẽ được tổ chức để cung cấp bằng chứng thống kê rõ rệt rằng kết quả bầu cử là chính xác.

SANTA ANA, CA - Ngày 5 Tháng Ba, 2021 – Quận Orange sẽ tổ chức một cuộc kiểm toán sau bầu cử bắt đầu từ Thứ Năm, Ngày 11 Tháng Ba, 2021. 

Việc kiểm toán sau bầu cử sẽ bao gồm việc nhân viên xác nhận phiếu bầu trên giấy đã được bầu để cung cấp bằng chứng rằng kết quả là chính xác. 

Trích lời Giám Đốc Sở Ghi Danh Cử Tri ông Neal Kelley

"Tổ chức việc kiểm toán sau bầu cử là một cách rất tốt để kiểm toán kết quả bầu cử và cung cấp sự kiểm tra quan trọng về sự trung thực của quy trình bầu cử." Ông nói tiếp, “Đây là một cơ hội quý giá để tận dụng tính năng kiểm toán nâng cao của hệ thống bỏ phiếu của Quận Orange và đồng thời cũng đảm bảo rằng các kết quả là đúng và chính xác.”

Trước khi thực hiện việc kiểm toán sau bầu cử, Sở Ghi Danh Cử Tri sẽ tiến hành việc rút thăm ngẫu nhiên để xác định phiếu bầu nào sẽ được kiểm toán.

Sở Ghi Danh Cử Tri sẽ công bố cập nhật của việc kiểm toán trên trang mạng của sở trong suốt giai đoạn kiểm toán sau bầu cử. 

KHI NÀO: 

  • Thứ Năm, Ngày 11 Tháng Ba, 2021 – 9 giờ sáng (lựa chọn ngẫu nhiên)

Ở ĐÂU:

  • Sở Ghi Danh Cử Tri, 1300 South Grand Avenue, Building C, Santa Ana, CA

BẰNG CÁCH NÀO:

  • Một khi sự lựa chọn ngẫu nhiên được thiết lập thì các phiếu bầu được chọn sẽ được lấy ra từ các lá phiếu đã bầu và việc kiểm toán sẽ bắt đầu.

 

# # #

About the Registrar of Voters:
The Registrar of Voters is responsible for conducting elections in the County of Orange, the fifth largest voting jurisdiction in the United States with 1.8 million registered voters. We are a County agency, which receives funding from the County's General Fund and periodic reimbursement from the federal government, the State of California and local jurisdictions. Read more >>

Media Contacts:
Neal Kelley
Registrar of Voters
714-567-5139
[email protected]

For Background Information Only:

714-567-5197

Source:
Orange County Registrar of Voters

NOTE TO EDITORS: For additional information visit the About Us page or call the Registrar of Voters media help line at 714-567-5197.