Nhảy đến nội dung
Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange, CA Thông Báo Gia Hạn Tuyên Bố Ý Định Tranh Cử cho các Chức Vụ Tư Pháp của Tòa Thượng Thẩm

Bất kỳ người nào đủ tiêu chuẩn, ngoại trừ người đương nhiệm, giờ đây đều có thể nộp bản Tuyên Bố Ý Định và trả phí lập hồ sơ cho đến 5 giờ chiều, ngày 13 Tháng Mười Một, 2023, .

SANTA ANA, CA – Ngày 8 Tháng  Mười Một, 2023 – Thời hạn Tuyên Bố Ý Định tranh cử dành cho các ứng cử viên vào các chức vụ tư pháp của Tòa Thượng Thẩm đã được gia hạn đến 5 giờ chiều, ngày 13 Tháng Mười Một, 2023, cho các chức vụ được liệt kê dưới đây cho Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Tổng Thống ngày 5 Tháng Ba, 2024, bởi vì người đương nhiệm đã không nộp các giấy tờ Tuyên Bố Ý Định tranh cử trước hạn cuối vào ngày 8 Tháng Mười Một, 2023.

Các chức vụ: Thẩm Phán Tòa Thượng Thẩm, các Văn Phòng Số 3, 16, 35

Bất kỳ người nào đủ tiêu chuẩn, ngoại trừ người đương nhiệm, giờ đây đều có thể nộp bản Tuyên Bố Ý Định và trả phí lập hồ sơ cho đến 5 giờ chiều ngày 13 Tháng Mười Một, 2023, tại văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri, 1300-C South Grand Avenue, Santa Ana,  California. Giờ làm việc là Thứ Hai - Thứ Sáu, 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều.

Để đủ điều kiện, một ứng cử viên cho chức vụ Thẩm Phán Tòa Thượng Thẩm phải là một cử tri đã ghi danh ở California và là một thành viên của Luật Sư Đoàn Tiểu Bang hoặc đã phục vụ với tư cách thẩm phán của một tòa án ở California trong 10 năm ngay trước khi được lựa chọn. Lệ phí lập hồ sơ cho văn phòng là $2,323,99.

Các Ứng Cử Viên cho Thẩm Phán Tòa Thượng Thẩm phải nộp một bản Tuyên Bố Ý Định trước khi họ nộp Giấy Tờ Đề Cử và các mẫu đơn Tuyên Bố Ứng Cử.

Bắt đầu từ Ngày 13 Tháng Mười Một, 2023 đến 5 giờ chiều Ngày 8 Tháng Mười Hai, 2023, Các Giấy Tờ Đề Cử và Mẫu Đơn Ứng Cử cho tất cả các chức vụ có thể được lấy từ và phải được gửi để lập hồ sơ đến văn phòng của Sở Ghi Danh Cử Tri. Không người nào được xem là một ứng cử viên đủ điều kiện hợp pháp cho bất kỳ chức vụ nào trừ khi người đó đã nộp một bản Tuyên Bố Ứng Cử hoặc Lời Phát Biểu Ứng Cử Ghi thêm tên với viên chức bầu cử.

Để biết thêm thông tin về văn phòng nói trên, xin gọi văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri theo số 714-567-7600 và yêu cầu "Dịch Vụ Ứng Cử Viên và Cử Tri".

 

# # #

Thông Tin về Sở Ghi Danh Cử Tri:
Sở Ghi Danh Cử Tri chịu trách nhiệm cho việc tiến hành các cuộc bầu cử ở Quận Orange, là khu vực có thẩm quyền pháp lý về bầu cử lớn thứ năm trong toàn Hoa Kỳ với khoảng 1.8 triệu cử tri đã ghi danh. Chúng tôi là cơ quan của Quận, là nơi nhận hỗ trợ từ Quỹ Tổng Quát của Quận và các khoản bồi hoàn định kỳ từ chính quyền liên bang, Tiểu Bang California và các khu vực có thẩm quyền pháp lý địa phương. Xem thêm >>

Liên Hệ Truyền Thông:
Enedina Chhim
Quản Lý Tiếp Cận Cộng Đồng
714-567-5197
[email protected]

Nguồn:

Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange

LƯU Ý CHO CÁC BIÊN TẬP VIÊN: Để có thông tin thêm hãy truy cập trang Về Chúng Tôi hoặc gọi đường dây trợ giúp truyền thông của Sở Ghi Danh Cử tri ở số 714-567-5197.