Nhảy đến nội dung
Quận Orange, CA Sở Ghi Danh Cử Tri Chứng Thực Kết Quả Cuộc Bầu Cử Bãi Nhiệm Đặc Biệt Thành Phố Santa Ana 2023


Trước khi chứng thực các kết quả, Sở Ghi Danh Cử Tri đã thực hiện nhiều thử nghiệm và kiểm tra hệ thống bỏ phiếu sau-bầu cử . 

SANTA ANA, CA – 29 Tháng Mười Một, 2023 – Hôm nay, Giám Đốc Sở Ghi Danh Cử Tri Bob Page đã chứng thực các kết quả của Cuộc Bầu Cử Bãi Nhiệm Đặc Biệt Thành Phố Santa Ana Ngày 14 Tháng Mười Một, 2023. 

Về câu hỏi duy nhất liệu rằng Jessi Lopez, Thành viên Hội Đồng Santa Ana cho Khu 3, có nên bị bãi nhiệm không, số phiếu bầu Không có tổng cộng 3,867 phiếu và số phiếu bầu Có tổng cộng là 2,993 phiếu. 

Sở Ghi Danh Cử Tri sẽ cung cấp các kết quả đã chứng thực đến Lục Sự Thành Phố Santa Ana để trình đến Hội Đồng Thành Phố, theo đó các kết quả bỏ phiếu cho Dự Luật A phải được tuyên bố một các chính thức không trễ hơn Ngày 8 Tháng Mười Hai, chiếu theo Bộ Luật Bầu Cử đoạn 10263. 

Số cử tri tham gia bỏ phiếu cho cuộc bầu cử này là 25.6 phần trăm. Trong số phiếu bầu được đếm, có 96.7 phần trăm là phiếu bầu-qua-thư và 3.3 phần trăm là phiếu bầu bỏ phiếu trực tiếp tại Trung Tâm Bầu Cử.  

Trước khi chứng thực, việc kiểm toán một phần trăm đã được hoàn tất để xác nhận các kết quả của cuộc bầu cử. Một phần trăm đếm tay của các khu bầu cử đã kiểm tra theo yêu cầu của luật pháp và đã đếm tay 28 phiếu bầu từ một khu bầu cử chọn ngẫu nhiên. Các kết quả đếm tay đã trùng khớp với các kết quả bầu cử do hệ thống bỏ phiếu của Quận đưa ra. 

Việc kiểm tra xác nhận rằng các kết quả bầu cử là chính xác. Chi tiết về việc kiểm tra có thể tìm thấy tại ocvote.gov/audit 

Việc kiểm tra tính chính xác và hợp lý sau-bầu cử của phần mềm và thiết bị hệ thống bỏ phiếu của Quận Orange cũng đã được thực hiện vào tuần trước. Các phiếu bầu thử nghiệm được đưa vào tất cả thiết bị quét phiếu bầu sử dụng trong cuộc bầu cử, và tất cả các lựa chọn trên phiếu bầu thử nghiệm đều được đếm một cách chính xác. 

Cuối cùng, Sở Ghi Danh Cử Tri khẳng định rằng phần mềm hệ thống bầu cử đã được tiểu bang chứng nhận đã không bị chỉnh sửa trong suốt cuộc bầu cử. 
Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange đưa ra các báo cáo chi tiết về số lượng cử tri tham gia bầu cử nói chung, số lượng cử tri tham gia bầu cử theo khu bầu cử, số lượng cử tri tham gia bầu cử theo khu vực, số lượng cử tri tham gia bầu cử theo thành phố, và các chi tiết khác nữa. Các báo cáo chi tiết có thể tìm thấy bằng cách truy cập vào ocvote.gov/detailed-results 

 

 

# # #

Thông Tin về Sở Ghi Danh Cử Tri:
Sở Ghi Danh Cử Tri chịu trách nhiệm cho việc tiến hành các cuộc bầu cử ở Quận Orange, là khu vực có thẩm quyền pháp lý về bầu cử lớn thứ năm trong toàn Hoa Kỳ với khoảng 1.8 triệu cử tri đã ghi danh. Chúng tôi là cơ quan của Quận, là nơi nhận hỗ trợ từ Quỹ Tổng Quát của Quận và các khoản bồi hoàn định kỳ từ chính quyền liên bang, Tiểu Bang California và các khu vực có thẩm quyền pháp lý địa phương. Xem thêm >>

Liên Hệ Truyền Thông:
Enedina Chhim
Quản Lý Tiếp Cận Cộng Đồng
714-567-5197
[email protected]

Nguồn:

Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange

LƯU Ý CHO CÁC BIÊN TẬP VIÊN: Để có thông tin thêm hãy truy cập trang Về Chúng Tôi hoặc gọi đường dây trợ giúp truyền thông của Sở Ghi Danh Cử tri ở số 714-567-5197.