Nhảy đến nội dung

Kết Quả Cuối Cùng của Kiểm Toán Giới Hạn Rủi Ro cho Cuộc Bầu Cử Bãi Nhiệm Thống Đốc Bang California