Nhảy đến nội dung

Thành Viên của CEW

Chủ Tịch CEW, Adria M. Jimenez
Lục Sự Thành Phố, Thành Phố Buena Park 

Phó Chủ Tịch CEW, Theresa Bass
Lục Sự Thành Phố, Thành Phố Anaheim


LỤC SỰ THÀNH PHỐ

Adria M. Jimenez (Nhiệm kỳ hết hạn Ngày 31 Tháng Mười Hai, 2024)
Lục Sự Thành Phố, Thành Phố Buena Park

Theresa Bass (Nhiệm kỳ hết hạn Ngày 31 Tháng Mười Hai, 2025)
Lục Sự Thành Phố, Thành Phố Anaheim

Jennifer Hall (Nhiệm kỳ hết hạn Ngày 31 Tháng Mười Hai, 2024)
Lục Sự Thành Phố, Thành Phố Santa Ana

Lucinda Williams (Nhiệm kỳ hết hạn Ngày 31 Tháng Mười Hai, 2025)
Lục Sự Thành Phố, Thành Phố Fullerton

 

CỘNG ĐỒNG CHÂU Á

Long Nguyen (hiệm kỳ hết hạn Ngày 31 Tháng Mười Hai, 2025)
Tổng Quản Lý, The Vietnamese Community of the Southern Californians – Orange County

Mike Chen (Nhiệm kỳ hết hạn Ngày 31 Tháng Mười Hai, 2025)
Chủ Tịch, Mạng Lưới Chăm Sóc Cộng Đồng Hải Ngoại của Quận Orange

Tim Cheng (Nhiệm kỳ hết hạn Ngày 31 Tháng Mười Hai, 2024)
Đồng Chủ Tịch, Trung Tâm Dịch Vụ cho Công Dân Cao Niên Người Mỹ Gốc Châu Á

Charles Kim (Nhiệm kỳ hết hạn Ngày 31 Tháng Mười Hai, 2024)
Chủ Tịch, Mạng Lưới Hoạt Động Liên Cộng Đồng (iCAN)

 

CỘNG ĐỒNG MỸ LA TINH

Alba Ramiro (Nhiệm kỳ hết hạn Ngày 31 Tháng Mười Hai, 2024)
Điều Phối Viên Giáo Xứ, Hội Từ Thiện Cơ Đốc Giáo của Quận Orange

Eddie Marquez, J.D. (Nhiệm kỳ hết hạn Ngày 31 Tháng Mười Hai, 2024)
Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Phòng Thương Mại cho Cộng Đồng Gốc Tây Ban Nha ở OC

Marisol Ramirez (Nhiệm kỳ hết hạn Ngày 31 Tháng Mười Hai, 2025)
Trưởng Nhóm Kết Nối Cộng Đồng, Tổ Hợp Y Tế Regal

VỊ TRÍ KHUYẾT

CỘNG ĐỒNG NGƯỜI KHUYẾT TẬT

Evelyn Farooquee (Nhiệm kỳ hết hạn Ngày 31 Tháng Mười Hai, 2024)
Giám Đốc Chương Trình, Easterseals của Miền Nam California

Beck Levin (Nhiệm kỳ hết hạn Ngày 31 Tháng Mười Hai, 2025)
Người Ủng Hộ Thay Đổi Các Hệ Thống, Trung Tâm Dayle McIntosh 

Paul Spencer (Nhiệm kỳ hết hạn Ngày 31 Tháng Mười Hai, 2024)
Luật Sư, Quyền của Người Khuyết Tật California

Gabriel Taylor (Nhiệm kỳ hết hạn Ngày 31 Tháng Mười Hai, 2025)
Người Ủng Hộ Quyền Bỏ Phiếu

 

CỘNG ĐỒNG CAO NIÊN

Barbara Barish (Nhiệm kỳ hết hạn Ngày 31 Tháng Mười Hai, 2025)

 

CÁC ĐẠI DIỆN DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG TRUNG TÂM BẦU CỬ

Moneka Walker-Burge (Nhiệm kỳ hết hạn Ngày 31 Tháng Mười Hai, 2024)

Lisa Tarlton (Nhiệm kỳ hết hạn Ngày 31 Tháng Mười Hai, 2024)

 

ĐẢNG DÂN CHỦ

Jeffrey Cardenas (Nhiệm kỳ hết hạn Ngày 31 Tháng Mười Hai, 2024)
Giám Đốc Điều Hành, Đảng Dân Chủ ở Quận Orange

 

ĐẢNG CỘNG HÒA

Randall Avila (Nhiệm kỳ hết hạn Ngày 31 Tháng Mười Hai, 2024)
Giám Đốc Điều Hành, Đảng Cộng Hòa ở Quận Orange

 

CÁC ĐẢNG KHÁC

David Landry (Nhiệm kỳ hết hạn Ngày 31 Tháng Mười Hai, 2024)
Chủ Tịch, Ủy Ban Trung Ương của Đảng Hòa Bình và Tự Do

 

LIÊN ĐOÀN NỮ CỬ TRI

Jan Urban (Term expires on December 31, 2023)
Đại Diện, Liên Đoàn Nữ Cử Tri của OC

 

ĐẠI DIỆN THANH THIẾU NIÊN

Adrian Meza (Nhiệm kỳ hết hạn Ngày 31 Tháng Mười Hai, 2025)

 

CỰU CHIẾN BINH

Lyle Brakob (Nhiệm kỳ hết hạn Ngày 31 Tháng Mười Hai, 2024)
 

CỘNG ĐỒNG NÓI CHUNG

Garrett M. Fahy (Nhiệm kỳ hết hạn Ngày 31 Tháng Mười Hai, 2024)
Luật Sư Luật Bầu Cử

VỊ TRÍ KHUYẾT

 

THÀNH VIÊN KHÔNG BỎ PHIẾU

Thư Ký của CEW, Marcia Nielsen
Quản Lý, Phụ Trách Dịch Vụ cho Ứng Cử Viên và Cử Tri, Sở Ghi Danh Cử Tri OC