Nhảy đến nội dung

Địa Điểm Các Thùng Đựng Phiếu Bầu

Địa Điểm các Thùng Đựng Phiếu Bầu
Được đưa vào sử dụng 24/7 bắt đầu từ Ngày 3 Tháng Một đến 8 giờ tối Ngày 31 Tháng Một.
 
SANTA ANA
 
Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange
Có Lái Xe Qua & Đi Bộ Đến
1300 S Grand Ave, Bldg C
Góc đường McFadden Ave
 
SEAL BEACH
Leisure World Seal Beach*
Có Lái Xe Qua & Đi Bộ Đến
13531 St. Andrews Dr
Nằm trước Amphitheater
Thư Viện Chi Nhánh Mary Wilson
Đi Bộ Đến
707 Electric Ave
Nằm giữa Main St & Marina Dr
* Phải có quyền tiếp cận để vào cộng đồng.
 
Tất cả Thùng Đựng Phiếu Bầu đều đạt yêu cầu tiếp cận dễ dàng sử dụng trừ khi được chú thích là Chỉ Có Lái Xe Qua.