Nhảy đến nội dung
Bầu Cử CA, Orange Tổ Chức Kiểm Toán Sau Bầu Cử về kết quả Cuộc Bầu Cử Bãi Nhiệm Thống Đốc Bang California

Sở Ghi Danh Cử Tri sẽ tổ chức kiểm tra hệ thống bỏ phiếu và kiểm toán sau bầu cử bổ sung cho những điều được quy định theo luật California.

SANTA ANA, CA - Ngày 16 Tháng Chín, 2021 - Quận Orange sẽ tổ chức một số kiểm tra và kiểm toán sau bầu cử bắt đầu từ Thứ Tư, Ngày 22 Tháng Chín, 2021.

Việc kiểm tra độ chính xác và hợp lý sau bầu cử cho hệ thống bỏ phiếu của Quận Orange sẽ bắt đầu vào Thứ Tư, Ngày 22 Tháng Chín, 2021, và sẽ tiếp tục cho đến khi tất cả các thiết bị được kiểm tra. Kiểm tra độ chính xác và hợp lý trước bầu cử được quy định theo luật là phải thực hiện trước mỗi cuộc bầu cử, và điều này đã hoàn tất, nhưng việc kiểm tra sau bầu cử là không bắt buộc. Việc kiểm tra mở rộng cho hệ thống này, được thực hiện trên mỗi phần của thiết bị bỏ phiếu, ghi nhận kiểm tra phiếu bầu phải được đếm đầy đủ và so sánh với con số tổng cộng từ máy.

Thêm vào đó, Quận Orange sẽ tổ chức việc kiểm toán giới hạn rủi ro bắt đầu vào Thứ Tư, Ngày 22 Tháng Chín, 2021. Kiểm toán giới hạn rủi ro, sẽ được thực hiện là kiểm toán so sánh phiếu bầu, là không bắt buộc theo luật California và được tổ chức thêm vào việc đếm phiếu bầu bằng tay một phần trăm cho các khu bầu cử.

Kiểm toán giới hạn rủi ro là một quy trình để cung cấp bằng chứng thống kê rõ rệt rằng kết quả bầu cử là chính xác, hoặc có khả năng cao trong việc điều chỉnh kết quả cho đúng khi kết quả đó không trùng khớp với kết quả đếm phiếu hoàn toàn bằng tay. Bản thân việc kiểm toán này yêu cầu có người kiểm tra và xác nhận nhiều phiếu bầu hơn cho những chức vụ có sự tranh đua sát sao và ít phiếu bầu hơn cho những chức vụ có chênh lệch lớn.

Trích lời ông Neal Kelley, Giám Đốc Sở Ghi Danh Cử Tri

"Ưu tiên của tôi là thực hiện thêm những quy định theo luật và tổ chức các kiểm tra và kiểm toán bổ sung để chắc chắn rằng mỗi phần của hệ thống bỏ phiếu của chúng tôi là bảo mật và ghi nhận phiếu bầu của cử tri theo như ý định của họ.” Ông nói tiếm, “Việc kiểm tra chi tiết bổ sung này là một cơ hội quý giá để tăng cường khả năng kiểm toán của hệ thống bỏ phiếu của Quận Orange, trong khi vẫn cùng lúc đảm bảo rằng các kết quả là chính xác và đúng.”

Trước khi thực hiện việc kiểm toán giới hạn rủi ro, Sở Ghi Danh Cử Tri sẽ thiết lập hạt giống ngẫu nhiên để sử dụng trong việc kiểm toán phần mềm của con số ngẫu nhiên do máy tạo ra.

Hạt giống ngẫu nhiên là một con số bao gồm ít nhất 20 con số, mỗi con số sẽ được chọn theo thứ tự tung xúc xắc 10 mặt liên tục. Sở Ghi Danh Cử Tri sẽ chọn ngẫu nhiên các thành viên trong công chúng có tham gia vao quy trình kiểm toán và thay phiên nhau tung xúc xắc và chỉ định một hoặc nhiều hơn một nhân viên thay phiên nhau nếu không có thành viên trong công chúng có mặt.

Việc thiết lập hạt giống theo cách này có kết quả ngẫu nhiên đúng đắn, và có thể xác nhận được, việc lựa chọn từng phiếu bầu để kiểm tra và kiểm toán, và đảm bảo sự trung thực và có giá trị thống kê của việc kiểm toán giới hạn rủi ro.

Sở Ghi Danh Cử Tri sẽ công bố kết quả được kiểm toán của cuộc bầu cử, cùng với hàm băm mật mã của nội dung kiểm toán, trước thủ tục chọn hạt giống, và ngay lập tức công bố hạt giống trên trang mạng của sở sau khi hạt giống được thiết lập.

ĐIỀU GÌ / KHI NÀO: 

Việc kiểm phiếu bằng tay một phần trăm (theo quy định của luật California), là Thứ Tư, Ngày 22 Tháng Chín, 2021 – 9 giờ sáng (các bộ phiếu bầu, đại diện cho một phần trăm của các khu bầu cử được chọn ngẫu nhiên, sẽ được đếm bằng tay và so sánh với việc đếm phiếu bằng phần mềm để xác nhận kết quả trùng khớp).

Hạt giống ngẫu nhiên của việc kiểm toán rủi ro được chọn bằng cách tung xúc sắc 10 mặt, Thứ Tư, Ngày 22 Tháng Chín, 2021 – 11:00 giờ sáng (sau khi hạt giống ngẫu nhiên được thiết lập thì việc lấy ra các phiếu bầu sẽ diễn ra và kiểm toán so sánh phiếu bầu sẽ bắt đầu).

Kiểm tra sự chính xác và hợp lý sau bầu cử, Thứ Tư Ngày 22 Tháng Chín, 2021 – 11:00 giờ sáng.

Ở ĐÂU:

Sở Ghi Danh Cử Tri, 1300 South Grand Avenue, Building C, Santa Ana, CA

Tất cả kiểm tra và kiểm toán được mở công khai cho công chúng.

 

# # #

Thông Tin về Sở Ghi Danh Cử Tri:
Sở Ghi Danh Cử Tri chịu trách nhiệm cho việc tiến hành các cuộc bầu cử ở Quận Orange, là khu vực có thẩm quyền pháp lý về bầu cử lớn thứ năm trong toàn Hoa Kỳ với khoảng 1.8 triệu cử tri đã ghi danh. Chúng tôi là cơ quan của Quận, là nơi nhận hỗ trợ từ Quỹ Tổng Quát của Quận và các khoản bồi hoàn định kỳ từ chính quyền liên bang, Tiểu Bang California và các khu vực có thẩm quyền pháp lý địa phương. Xem thêm >>

Liên Hệ Truyền Thông:
Enedina Chhim
Quản Lý Tiếp Cận Cộng Đồng
714-567-5197
[email protected]

Nguồn:

Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange

LƯU Ý CHO CÁC BIÊN TẬP VIÊN: Để có thông tin thêm hãy truy cập trang Về Chúng Tôi hoặc gọi đường dây trợ giúp truyền thông của Sở Ghi Danh Cử tri ở số 714-567-5197.