Nhảy đến nội dung

Ghi Danh để Bỏ Phiếu

Bây giờ quý vị có thể ghi danh bỏ phiếu trực tuyến. Để thực hiện điều này, vui lòng hãy tiếp tục vào trang ghi danh cử tri trực tuyến, được đặt ở đây. Quy trình sẽ được hoàn tất trên trang mạng của Tổng Thư Ký Tiểu Bang, nơi mà quý vị sẽ được yêu cầu cung cấp số bằng lái xe và bốn số cuối số an sinh xã hội của quý vị. Quý vị cũng có thể sử dụng dịch vụ này để thực hiện bất kỳ thay đổi nào về việc ghi danh của quý vị (chẳng hạn như thay đổi địa chỉ, đổi tên và/hoặc đổi chính đảng của mình).

Lưu ý: Vui lòng chờ tối thiểu 48 giờ cho thủ tục làm đơn trực tuyến. Việc ghi danh không phải là một quy trình ngay lập tức và quy định phải có người xem xét. Hãy chắc chắn là tất cả các ô được điền chính xác.

Hạn chót để ghi danh cho Cuộc Bầu Cử Bãi Nhiệm Đặc Biệt của Thành Phố Santa Ana Ngày 14 Tháng Mười Một, 2023 là Thứ Hai, Ngày 30 Tháng Mười, 2023

Hãy bấm vào đây để biết thêm thông tin nếu quý vị đã trể hạn ghi danh.  

Hãy bấm vào đây để ghi danh bỏ phiếu hoặc thực hiện các thay đổi trên mạng ►