Nhảy đến nội dung

Các Câu Hỏi Thường Gặp về Ghi Danh Cử Tri Có Điều Kiện

Ghi Danh Cử Tri Có Điều Kiện Là Gì?

Ghi danh cử tri có điều kiện kéo dài thời hạn ghi danh hiện tại 15 ngày ở California cho các cử tri hội đủ điều kiện, cho phép họ ghi danh và bỏ phiếu có điều kiện 14 ngày trước bất kỳ một cuộc bầu cử nào và vào ngày Bầu Cử tại văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri hoặc tại bất kỳ Địa Điểm Trung Tâm Bầu Cử Sớm nào trong vòng 10 ngày trước giai đoạn bỏ phiếu. Để có thêm thông tin về việc bỏ phiếu sớm, hãy bấm vào đây.

 

Khi nào thì việc Ghi Danh Cử Tri Có Điều Kiện có hiệu lực?

Điều này đã có hiệu lực từ Ngày 1 Tháng Một, 2017 sau khi dữ liệu ghi danh cử tri toàn tiểu bang được chứng nhận. 

 

Tôi có thể ghi danh cử tri có điều kiện ở đâu?

Quý vị có thể ghi danh và bỏ phiếu như là cử tri có điều kiện tại văn phòng của Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange, tọa lạc tại 1300 S. Grand Avenue, Bldg. C, Santa Ana, 92705 hoặc tại bất kỳ Địa Điểm Trung Tâm Bầu Cử Sớm nào trong giai đoạn bỏ phiếu sớm 10 ngày. Để có thêm thông tin về việc bỏ phiếu sớm, hãy bấm vào đây. 

  

Tôi có thể ghi danh trực tuyến là cử tri có điều kiện không?

Có, quý vị có thể ghi danh trực tuyến tại ocvote.com/register; tuy nhiên, để bầu phiếu cho một kỳ bầu cử, quý vị cần phải đến văn phòng của chúng tôi tọa lạc tại 1300 S. Grand Avenue, Bldg. C, hoặc tại bất kỳ Địa Điểm Trung Tâm Bầu Cử Sớm nào trong gian đoạn bỏ phiếu sớm 10 ngày hoặc bỏ phiếu có điều kiện. Để có thêm thông tin về việc bỏ phiếu sớm, hãy bấm vào đây.

 

Tôi sẽ có thể bầu phiếu cùng ngày/thời gian mà tôi đăng ký ghi danh?

Có, quý vị sẽ có thể ghi danh và bỏ phiếu có điều kiện vào cùng ngày, nhưng chỉ tại văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri tọa lạc tại 1300 South Grand Avenue, Bldg. C, Santa Ana, 92705, hoặc tại bất kỳ Địa Điểm Trung Tâm Bầu Cử Sớm nào trong gian đoạn bỏ phiếu sớm 10 ngày hoặc bỏ phiếu có điều kiện. Để có thêm thông tin về việc bỏ phiếu sớm, hãy bấm vào đây. 

 

Tôi có thể ghi danh trực tuyến từ E-14 cho đến Ngày Bầu Cử và yêu cầu một phiếu bầu có điều kiện dành cho Cử Tri Ghi Danh Có Điều Kiện gửi cho tôi qua đường bưu điện được không?

Mặc dù quý vị có thể ghi danh trực tuyến trong giai đoạn này, quý vị cần phải đến văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri tọa lạc tại 1300 South Grand Avenue, Bldg. C, Santa Ana, 92705 hoặc tại bất kỳ Địa Điểm Trung Tâm Bầu Cử Sớm nào trong gian đoạn bỏ phiếu sớm 10 ngày để bầu phiếu cho cuộc bầu cử. For Để có thêm thông tin về việc bỏ phiếu sớm, hãy bấm vào đây. 

 

Có phải là phiếu bầu có điều kiện cho việc Ghi Danh Cử Tri Có Điều Kiện của tôi sẽ được xử lý và đếm tương tự như các phiếu bầu có điều kiện khác không?

Đúng vậy, phiếu bầu có điều kiện cho việc ghi danh cử tri có điều kiện của quý vị sẽ được xử lý và đếm tương tự như các phiếu bầu có điều kiện khác.

 

Làm thế nào để kiểm tra tình trạng Ghi Danh Cử Tri Có Điều Kiện của tôi?

Quý vị có thể kiểm tra tình trạng ghi danh cử tri của quý vị sau 48 tiếng tại ocvote.com/vlt hoặc trên trang web của Tổng Thư Ký Tiểu Bang tại voterstatus.sos.ca.gov.

 

Làm thế nào để kiểm tra tình trang phiếu bầu có điều kiện của việc Ghi Danh Cử Tri Có Điều Kiện của tôi?

Quý vị có thể kiểm tra tình trạng phiếu bầu có điều kiện của quý vị 30 ngày sau cuộc bầu cử tại ocvote.com/provisional.

 

Ghi Danh Cử Tri Có Điều Kiện có tác động như thế nào đến quá trình bầu cử?

Hiện nay Bang California đã áp dụng cơ sở dữ liệu ghi danh cử tri toàn tiểu bang, một viên chức bầu cử có thể xác định nếu một cử tri có điều kiện đã bỏ phiếu ở Bang California trước khi đếm phiếu bầu.

 

Có những hình phạt nào cho cử tri ghi danh và bỏ phiếu nhiều hơn một lần không?

Có. Sở Ghi Danh Cử Tri sẽ báo cáo bất kỳ hành vi giả mạo nào cho văn phòng Công Tố Quận và Tổng Thư Ký Tiểu Bang. Hình phạt cho việc giả mạo khi tiến hành ghi danh cử tri có điều kiện là bị tù giam trong nhà tù quận lên đến một năm, hoặc tiền phạt lên đến $25,000 hoặc cả hai.

 

Tôi có thể tìm thông tin việc Ghi Danh Cử Tri Có Điều Kiện ở đâu?

Thông tin bổ sung có sẵn trên trang web của Tổng Thư Ký Tiểu Bang: https://www.sos.ca.gov/elections/voter-registration/conditional-voter-reg/