Nhảy đến nội dung

California Gubernatorial Recall Tiến Độ của việc Kiểm Toán Giới Hạn Rủi Ro và Đếm Bằng Tay 1% Phiếu Bầu

Cập nhật 9/23/2021 Update:

Kiểm Toán Giới Hạn Rủi Ro

  • Thực hiện việc so sánh 66 phiếu bầu
  • Tổng cộng 267 phiếu bầu được kiểm toán

Cập nhật 9/23/2021:

Kiểm Toán Giới Hạn Rủi Ro

  • Thực hiện việc so sánh 201 phiếu bầu

Đếm Bằng Tay 1% Phiếu Bầu

  • Tất cả các nhóm và khu bầu cử đã được hoàn tất

Cập nhật 9/22/2021:

Kiểm Toán Giới Hạn Rủi Ro

  • Số phiếu bầu được kiểm toán: 202
  • Hoàn tất việc lựa chọn ngẫu nhiên phiếu bầu
  • Bắt đầu xác định các phiếu bầu ngẫu nhiên được chọn lựa

Đếm Bằng Tay 1% Phiếu Bầu

  • Nhóm 1 – 18 của 19 khu bầu cử đã hoàn tất
  • Nhóm 2 – 15 của 19 khu bầu cử đã hoàn tất
  • Sẽ được kiểm toán: tổng cộng 8 nhóm, 19 khu bầu cử cho mỗi nhóm

Bấm vào đây dể xem cập nhật chi tiết việc Đếm Bằng Tay 1% Phiếu Bầu