Nhảy đến nội dung

Chi Tiết Đếm Bằng Tay 1% Phiếu Bầu – Cuộc Bầu Cử Bãi Nhiệm Thống Đốc bang California

Nhóm 1 Tình trạng Nhóm 2 Status Nhóm 3 Tình trạng Nhóm 4 Tình trạng
2181 Hoàn tất 2181 Hoàn tất 2181 Hoàn tất 2181 Hoàn tất
5337 Hoàn tất 5337 Hoàn tất 5337 Hoàn tất 5337 Hoàn tất
17272 Hoàn tất 17272 Hoàn tất 17272 Hoàn tất 17272 Hoàn tất
27139 Hoàn tất 27139 Hoàn tất 27139 Hoàn tất 27139 Hoàn tất
32102 Hoàn tất 32102 Hoàn tất 32102 Hoàn tất 32102 Hoàn tất
32303 Hoàn tất 32303 Hoàn tất 32303 Hoàn tất 32303 Hoàn tất
43135 Hoàn tất 43135 Hoàn tất 43135 Hoàn tất 43135 Hoàn tất
47357 Hoàn tất 47357 Hoàn tất 47357 Hoàn tất 47357 Hoàn tất
50117 Hoàn tất 50117 Hoàn tất 50117 Hoàn tất 50117 Hoàn tất
51066 Hoàn tất 51066 Hoàn tất 51066 Hoàn tất 51066 Hoàn tất
52029 Hoàn tất 52029 Hoàn tất 52029 Hoàn tất 52029 Hoàn tất
52034 Hoàn tất 52034 Hoàn tất 52034 Hoàn tất 52034 Hoàn tất
53172 Hoàn tất 53172 Hoàn tất 53172 Hoàn tất 53172 Hoàn tất
59103 Hoàn tất 59103 Hoàn tất 59103 Hoàn tất 59103 Hoàn tất
59129 Hoàn tất 59129 Hoàn tất 59129 Hoàn tất 59129 Hoàn tất
63068 Hoàn tất 63068 Hoàn tất 63068 Hoàn tất 63068 Hoàn tất
63154 Hoàn tất 63154 Hoàn tất 63154 Hoàn tất 63154 Hoàn tất
71229 Hoàn tất 71229 Hoàn tất 71229 Hoàn tất 71229 Hoàn tất
75117 Hoàn tất 75117 Hoàn tất 75117 Hoàn tất 75117 Hoàn tất

 

Nhóm 5 Tình trạng Nhóm 6 Tình trạng Nhóm 7 Tình trạng Nhóm 8 Tình trạng
2181 Hoàn tất 2181 Hoàn tất 2181 Hoàn tất 2181 Hoàn tất
5337 Hoàn tất 5337 Hoàn tất 5337 Hoàn tất 5337 Hoàn tất
17272 Hoàn tất 17272 Hoàn tất 17272 Hoàn tất 17272 Hoàn tất
27139 Hoàn tất 27139 Hoàn tất 27139 Hoàn tất 27139 Hoàn tất
32102 Hoàn tất 32102 Hoàn tất 32102 Hoàn tất 32102 Hoàn tất
32303 Hoàn tất 32303 Hoàn tất 32303 Hoàn tất 32303 Hoàn tất
43135 Hoàn tất 43135 Hoàn tất 43135 Hoàn tất 43135 Hoàn tất
47357 Hoàn tất 47357 Hoàn tất 47357 Hoàn tất 47357 Hoàn tất
50117 Hoàn tất 50117 Hoàn tất 50117 Hoàn tất 50117 Hoàn tất
51066 Hoàn tất 51066 Hoàn tất 51066 Hoàn tất 51066 Hoàn tất
52029 Hoàn tất 52029 Hoàn tất 52029 Hoàn tất 52029 Hoàn tất
52034 Hoàn tất 52034 Hoàn tất 52034 Hoàn tất 52034 Hoàn tất
53172 Hoàn tất 53172 Hoàn tất 53172 Hoàn tất 53172 Hoàn tất
59103 Hoàn tất 59103 Hoàn tất 59103 Hoàn tất 59103 Hoàn tất
59129 Hoàn tất 59129 Hoàn tất 59129 Hoàn tất 59129 Hoàn tất
63068 Hoàn tất 63068 Hoàn tất 63068 Hoàn tất 63068 Hoàn tất
63154 Hoàn tất 63154 Hoàn tất 63154 Hoàn tất 63154 Hoàn tất
71229 Hoàn tất 71229 Hoàn tất 71229 Hoàn tất 71229 Hoàn tất
75117 Hoàn tất 75117 Hoàn tất 75117 Hoàn tất 75117 Hoàn tất