Nhảy đến nội dung

Tiến Độ của việc Kiểm Toán Giới Hạn Rủi Ro

Cập nhật vào 3/16/2021: 

  • Tổng số phiếu bầu được kiểm toán: 56
  • Sự khác biệt: 0
  • Giới hạn rủi ro đã được đáp ứng và việc kiểm toán giới hạn rủi ro đã kết thúc