Nhảy đến nội dung

Thay Đổi Đối Với Hồ Sơ Bỏ Phiếu của Quý Vị

Để yêu cầu thay đổi trong hồ sơ bỏ phiếu của quý vị, hãy hoàn tất mẫu đơn sau đây, in ra và gửi cho văn phòng chúng tôi theo các hướng dẫn được cung cấp trong mẫu đơn đã in. Luật Tiểu Bang hiện nay quy định rằng phải có chữ ký gốc của quý vị cho các yêu cầu thay đổi cụ thể trong hồ sơ ghi danh cử tri của quý vị.

 

Họ và tên:
Ngày tháng năm sinh:
Địa chỉ cư ngụ:
Thành Phố:
Zip Code:
Số điện thoại (chỉ sử dụng khi văn phòng chúng tôi liên lạc với quý vị):
   
Vui lòng chọn một hoặc nhiều lý do điều chỉnh sau:
Bổ sung/điều chỉnh số điện thoại:

Xóa bỏ số điện thoại:
Bổ sung/điều chỉnh địa chỉ email:

Xóa bỏ địa chỉ email:
Bổ sung địa chỉ gửi thư
(nếu quý vị thay đổi địa chỉ cư ngụ, vui lòng bấm vào đây để ghi danh lại)
:

  
 
Xóa bỏ địa chỉ cư ngụ:
Xóa bỏ tình trạng bầu-qua-thư:
Thay đổi lựa chọn ngôn ngữ:

Yêu cầu bưu thiếp thông báo cho cử tri (VNC):
Điều chỉnh cách viết tên:

Bổ sung hoặc điều chỉnh số căn hộ:

Bổ sung tình trạng bầu-qua-thư thường xuyên:
   
Trước đây tôi chọn không nhận phiếu bầu mẫu gửi qua bưu điện, và bây giờ, tôi muốn nhận phiếu bầu mẫu gửu qua bưu điện: