Nhảy đến nội dung

Thông Tin về Vận Động Tài Chính

Công Bố về Vận Động Tài Chính
Bằng cách sử dụng hệ thống lập hồ sơ công bố vận động tài chính qua mạng điện tử của chúng tôi, quý vị có thể tìm các báo cáo về vận động tài chính, cũng như lập hồ sơ báo cáo vận động tài chính trực tuyến.

Vào hệ thống công bố vận động tài chính của chúng tôi ►

Lịch Trình Lập Hồ Sơ Công Bố Vận Động Tài Chính của Cuộc Bầu Cử Tổng Thống Sơ Bộ Ngày 5 Tháng Ba, 2024

Lịch Trình Lập Hồ Sơ Công Bố Vận Động Tài Chính   

Lịch Trình Công Bố Vận Động Tài Chính Nửa Năm Một Lần cho Năm 2024

Xem lịch trình lập hồ sơ công bố vận động tài chính  

Lập Hồ Sơ Ở Đâu và Khi Nào?
Xem thông tin về thời gian và địa điểm để lập hồ sơ công bố vận động bầu cử, hoặc để biết nơi để tìm thấy thông tin này. 
Xem lập hồ sơ lúc nào và ở đâu  

Quý Vị Có Phải Là một Ứng Cử Viên và Cần Lập Hồ Sơ Không?
Hội Đồng Giám Sát Quận Orange đã thông qua một sự thay đổi của Sắc Lệnh Cải Tổ Vận Động Tài Chính ở Quận Orange, thêm vào đoạn 1-6-32. Sự thay đổi trong sắc lệnh yêu cầu các viên chức quận, ứng cử viên, hoặc ủy ban lập hồ sơ tài liệu công bố vận động tài chính bằng điện tử. 

Mặc dù những người lập hồ sơ nêu trên được quy định lập hồ sơ điện tử, việc lập hồ sơ điện tử là một dịch vụ miễn phí cho bất kỳ người lập hồ sơ nào.

Nếu quý vị là một người lập hồ sơ, và đã nhận được tên truy cập và mật mã của quý vị, hãy bấm vào đây để bắt đầu quy trình lập hồ sơ điện tử. ►

Lần Đầu Tiên Lập Hồ Sơ Ứng Cử Viên Qua Mạng Điện Tử?
Nếu quý vị là một người lập hồ sơ, và cần tên truy cập và mật mã để bắt đầu quy trình lập hồ sơ điện tử, vui lòng liên hệ văn phòng chúng tôi tại số 714 567-7558.

Nếu quý vị muốn lập báo cáo theo định dạng trên giấy, hãy gọi số 714-567-7558 để có thông tin về quy trình này.

Sắc Lệnh Cải Tổ Vận Động Tài Chính ở Quận Orange 
Xem văn bản của sắc lệnh và nghĩa vụ của ứng cử viên. Vui lòng liên hệ văn phòng chúng tôi nếu quý vị không chắc chắn về các giới hạn đóng góp tranh cử được áp dụng cho quý vị.

Đọc Sắc Lệnh Cải Tổ Vận Động Tài Chính ở Quận Orange  ►

Một số ứng cử viên của quận không phụ thuộc vào Sắc Lệnh Cải Tổ Vận Động Tài Chính của Quận Orange. Ở đây chúng tôi có thông tin về các giới hạn của khoản đóng góp cho những ứng cử viên này. Vui lòng liên hệ với văn phòng chúng tôi nếu quý vị không chắc chắn về các giới hạn cho khoản đóng góp nào sẽ áp dụng cho quý vị.

Đọc các giới hạn của khoản đóng góp cho các ứng cử viên này  ►

Các Câu Hỏi Thường Gặp FAQs về Vận Động Tài Chính
Chúng tôi đã soạn thảo các câu hỏi thường gặp về vận động tài chính. 

Xem các câu hỏi thường gặp về vận động tài chính 

Lập Hồ Sơ Vận Động Tài Chính bằng Điện Tử

 

Giờ đây chúng tôi cung cấp cho tất cả những người lập hồ sơ các mẫu công bố vận động tài chính để tạo cơ hội cho việc lập hồ sơ điện tử. Điều được tăng cường mới này có nghĩa là tổ chức hợp lý quy trình lập hồ sơ vận động trong khi vẫn giúp cho việc lập hồ sơ được tiếp cận dễ dàng hơn đối với công chúng.

Mặc dù việc thông qua quy định mới của Quận chỉ yêu cầu các viên chức dân cử của quận*, ứng cử viên hoặc ủy ban phải tuân theo, quy trình này sẽ có sẵn cho bất kỳ ai được quy định lập hồ sơ công bố vận động tài chính với văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri.

Quý vị sẽ có khả năng nhập dữ liệu của mình khi quý vị làm hồ sơ từng phần theo ý muốn của quý vị hoặc hoàn tất toàn bộ một lần.

Quý vị có thể lưu lại bản nháp để có sẵn cho quý vị xem lại vào bất kỳ lúc nào.

Việc điều chỉnh cho người lập hồ sơ sẽ được giảm thiểu khi phần mềm xác định các dữ liệu được nhập vào của quý vị.

Người lập hồ sơ không phải trả lệ phí để tham gia.

Nếu quý vị muốn lập hồ sơ công bố vận động tài chính của quý vị bằng điện tử, hãy cho văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri biết mong muốn của quý vị bằng cách liên lạc với Christina Avila: 714-567-7558; [email protected] .

*Các chức vụ của Quận bao gồm Giám Sát Viên Quận, Cảnh Sát Trưởng-Điều Tra Pháp Y, Chánh Công Tố, Thẩm Định Viên, Thủ Quỹ-Chuyên Viên Thu Thuế, Chánh Lục Sự Quận, Kiểm Tóan Viên, Quản Lý Hành Chính Công và Giám Đốc Học Chánh của các Trường Học.