Nhảy đến nội dung

FAQs cho Cử Tri trong Quân Đội và ở Hải Ngoại

Ai Có Thể Ghi Danh để Bỏ Phiếu như là một Cử Tri trong Quân Đội/ở Hải Ngoại?

Để ghi danh và bỏ phiếu như là một cử tri trong quân đội/ở hải ngoại, thì người đó phải:

  • Là một công dân Hoa Kỳ;
  • Là một cư dân của California;
  • Ít nhất là đủ 18 tuổi vào ngày của cuộc bầu cử kế tiếp;
  • Không bị tù giam do bị kết án tội đại hình;
  • Không bị phán bởi một tòa án là không có đủ năng lực tâm thần;
  • Đang ở trong quân đội hoặc là một người phối ngẫu hoặc là người thân trong gia đình dưới tuổi trưởng thành của một người đang phục vụ trong quân đội hoặc lực lượng vũ trang;
  • Đang tạm thời sống ở hải ngoại hoặc làm việc ở hải ngoại;
  • Sống ở hải ngoại trong thời gian không xác định. Chúng tôi cung cấp cổng thông tin trực tuyến cho cử tri trong quận đội và ở hải ngoại để trợ giúp quý vị.

 


Làm thế nào để tôi Ghi Danh Bỏ Phiếu nếu tôi phục vụ trong Quân Đội hoặc ở Hải Ngoại?

Để ghi danh bỏ phiếu, quý vị phải có và hoàn tất mẫu Bưu Thiếp Ghi Danh của Liên Bang (FPCA). Mẫu FPCA có thể được truy cập qua cổng thông tin trực tuyến cho cử tri trong quân đội và hải ngoại, hoặc bằng cách gọi cho Chuyên Viên Phụ Trách Cử Tri trong Quân Đội và ở Hải Ngoại của Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange ở số 714-567-7560.

 


Làm thế nào để tôi Gửi Lại mẫu FPCA của tôi?

Quý vị có thể gửi lại mẫu FPCA của mình qua bưu điện, fax, hoặc dùng máy quét chụp lại rồi gửi qua email.

 


Ngày Hết Hạn để Ghi Danh Bỏ Phiếu là Ngày Nào?

Quý vị phải ghi danh bỏ phiếu ít nhất 15 ngày trước bất kỳ cuộc bầu cử nào, và để nhận được Tập Hướng Dẫn Thông Tin Cử Tri, quý vị phải ghi danh 29 ngày trước bất kỳ cuộc bầu cử nào. 

 


Địa Chỉ nào tôi phải ghi là địa chỉ cư ngụ trên mẫu FPCA?

Quý vị phải dùng địa chỉ cư ngụ được xác định cuối cùng ở Hoa Kỳ. Quý vị không nhất thiết phải sở hữu, hoặc sống tại địa chỉ đó, hoặc có thư gửi về địa chỉ đó.

 


Tôi Quên Địa Chỉ Cuối Cùng Được Xác Định ở Quận Orange; Tôi Phải Làm Gì?

Chúng tôi có thể chấp nhận nếu quý vị cung cấp tên các đường lớn cắt ngang, gần nhất với địa chỉ đó.

 


Tôi Có Phải Có Người Làm Chứng hoặc Công Chứng Viên Ký Tên trên mẫu FPCA của tôi không?

Không. Luật California không bắt buộc phải có người làm chứng hoặc công chứng ký  trên mẫu này.

 


Tôi Có Phải Ghi Danh Lại để Bỏ Phiếu Mỗi Năm Không?

Không. Quý vị không cần phải ghi danh lại mỗi năm. Việc ghi danh của quý vị vẫn hoạt động cho đến khi quý vị hủy bỏ; tuy nhiên, quý vị cần ghi danh lại nếu quý vị thay đổi địa chỉ, chính đảng, hoặc tên của mình.

 


Vì Lý Do Gì mà một Người Phải Ghi Danh Lại để Bỏ Phiếu?

Khi một người thay đổi địa chỉ của mình; thay đổi chính đảng; hoặc đổi tên. 

 


Một Người Từng bị Kết Án Tội Đại Hình có thể Ghi Danh để Bỏ Phiếu và Hội Đủ Điều Kiện để Bỏ Phiếu Không?

Được, một người từng bị kết án tội đại hình có thể ghi danh để bỏ phiếu và hội đủ điều kiện để bỏ phiếu nếu người đó hiện không bị tù giam do bị kết án tội đại hình. 

 


Thành Viên trong Gia Đình Tôi Không Thể Ghi Danh để Bỏ Phiếu. Tôi có được phép Ghi Danh cho Người Đó Không?

Không. Người đó phải ký vào mẫu đơn ghi danh bằng chính chữ viết tay của mình theo hình phạt của tội khai man. Người đó có thể hoàn tất mẫu ghi danh và gửi qua bưu điện từ địa điểm của người đó.

 


Tôi Đã Không Bỏ Phiếu cho Cuộc Bầu Cử vừa qua. Tôi Có Phải Ghi Danh Lại Không?

Không. Nói chung, một người được ghi danh cho đến khi nào họ vẫn sống ở cùng địa chỉ ghi danh đó. Họ sẽ tiếp tục nhận tài liệu bầu cử.

 


Tôi Nên Làm Gì Khi Tôi Trở Về Hoa Kỳ?

Quý vị cần phải hoàn tất một mẫu đơn ghi danh. Quý vị có thể sử dụng hệ thống ghi danh cử tri trực tuyến của chúng tôi (vẫn yêu cầu một chữ ký gốc), hoặc quý vị có thể lấy mẫu đơn ghi danh ở văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange, 1300 South Grand Avenue, Building C, Santa Ana hoặc tại bất kỳ bưu điện địa phương nào, thư viện, và tòa thị chính; hoặc quý vị cũng có thể yêu cầu một mẫu đơn ghi danh được gửi bưu điện cho quý vị bằng cách gọi cho Chuyên Viên Phụ Trách Cử Tri trong Quân Đội và ở Hải Ngoại của Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange ở số 714-567-7560.

 


Khi Nào thì Phiếu Bầu-qua-Thư Sẽ Được Gửi cho Tôi?

Nếu quý vị ở trong quân đội hoặc ở hải ngoại, phiếu bầu của quý vị sẽ được gửi không sớm hơn 60 ngày trước một cuộc bầu cử nhưng không trễ hơn 45 ngày trước cuộc bầu cử.

 


Những Ứng Cử Viên và Dự Luật Địa Phương Nào Thì Tôi Hội Đủ Điều Kiện để Bỏ Phiếu?

Quý vị có thể bỏ phiếu cho tất cả những chức vụ trên phiếu bầu mà quý vị hội đủ điều kiện để bỏ phiếu như là khi quý vị sống ở địa chỉ cuối cùng được xác định ở Hoa Kỳ.

 


Bằng Cách Nào Tôi Có Thể Nhận Được Phiếu Bầu-qua-Thư của Tôi (VBM)?

Quý vị có thể nhận được phiếu bầu của mình qua thư, email hoặc fax.

 


Bằng Cách Nào Tôi Có Thể Gửi Lại Phiếu Bầu của Tôi?

Phiếu bầu của quý vị có thể gửi lai qua bưu điện hoặc fax.

 


Tôi Không Nhận Được Phiếu Bầu của Tôi; Tôi Phải Làm Gì?

Hãy truy cập cổng thông tin dành cho cử tri trong quân đội/ở hải ngoại ở đây. Quý vị có thể tải phiếu bầu của mình và tài liệu bầu cử cần thiết để quý vị bỏ phiếu và gửi lại phiếu bầu của mình từ cổng thông tin cho cử tri trong quân đội và ở hải ngoại của chúng tôi.

 


Tôi Có Thể Kiểm Tra Tình Trạng Phiếu Bầu-qua-Thư của Tôi Được Không?

Được. Quý vị có thể theo dõi phiếu bầu-qua-thư của mình bằng cách sử dụng công cụ trực tuyến của chúng tôi. 

 


Khi Nào Tôi Phải Gửi Lại Phiếu Bầu-qua-Thư của Tôi?

Tất cả phiếu bầu phải được đóng dấu bưu điện vào hoặc trước Ngày Bầu Cử. Phiếu bầu của quý vị sẽ được đếm nếu được đóng dấu bưu điện đúng thời hạn và được nhận trễ nhất là 7 ngày sau Ngày Bầu Cử. Xem các hướng dẫn Bầu-qua-Thư cho Cử Tri trong Quân Đội/ở Hải Ngoại tại đây.