Nhảy đến nội dung

FAQs về Bản Đồ

Làm Thế Nào Để Tôi Có Được một Bản Đồ?

Để yêu cầu một bản đồ quý vị có thể sử dụng hệ thống đặt hàng trực tuyến của chúng tôi, hoặc quý vị có thể liên hệ với Ban Phụ Trách Bản Đồ của Sở Ghi Danh Cử Tri tại số 1300 South Grand Avenue, Building C, Santa Ana, CA; 714-567-7586.

 


Làm Thế Nào Để Tôi Có Được Hồ Sơ về Ranh Giới Khu Bầu Cử dạng Điện Tử?

Để có được hồ sơ về ranh giới khu bầu cử, quý vị phải hoàn tất một mẫu yêu cầu. Chi phí là $117.59 cho hồ sơ của toàn quận, bao gồm khu bầu cử theo các hình đa giác và số khu bầu cử. Quý vị phải có bản đồ kèm tên đường của chính quý vị. Vui lòng liên hệ văn phòng chúng tôi để có bản đồ đặc trưng này.

 


Tôi Có Thể Lấy Thông Tin về Các Viên Chức Dân Cử của Tôi ở Đâu?

Quý vị có thể lấy được thông tin về các viên chức dân cử của quý vị bằng cách truy cập hệ thống trực tuyến của chúng tôi, hoặc gọi Ban Phụ Trách Bản Đồ của Sở Ghi Danh Cử Tri theo số 714-567-7586.

 


Làm Thế Nào Tôi Cói Thể Tìm Hiểu về Khu Vực Tôi Cư Ngụ?

Quý vị có thể lấy được thông tin về các viên chức dân cử của quý vị bằng cách truy cập hệ thống trực tuyến của chúng tôi, hoặc gọi Ban Phụ Trách Bản Đồ của Sở Ghi Danh Cử Tri theo số 714-567-7586.